Naam:
Stichting Jan Nagel 50PLUS foundation

RSIN of fiscaalnummer:
859237072

Bankrekening:
IBAN: NL32 ABNA 0835910385 t.n.v. Jan Nagel 50PLUS

Contactgegevens:
Kneuterdijk 2
2514 EN Den Haag
secretary@jnf50plus.eu

Doelstelling en aanpak van JNF50PLUS in het kort:

Het doel van JNF50PLUS is om internationaal een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van samenlevingen waarin ouderen gerespecteerd en gehoord worden en waarin de rechten van ouderen (‘senior citizens’) gewaarborgd worden en waarin zij ook op politiek niveau adequaat zijn vertegenwoordigd. 

De eerste activiteiten zijn gericht op het bijeenbrengen van partijen en organisaties die passen in de doelstelling. Daarvoor organiseert  JNF50PLUS in november 2019 een seminar met nationale- en internationale organisaties. Daarin zal de vraag centraal staan hoe intensievere samenwerking tussen partijen en organisaties kan bijdragen tot een verbetering van de situatie van ouderen in Europa. 

Vervolgens zal het activiteitenplan verder worden uitgewerkt. 

De geldmiddelen van de partij:

  • overheidssubsidies;
  • donaties en schenkingen, hier worden geen wervingscampagnes voor gevoerd.

Het bestuur van JNF50PLUS bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris:

zie https://jnf50plus.eu/bestuur/

Beloningsbeleid:

JNF50PLUS voert geen apart beloningsbeleid. De bestuurders ontvangen geen vergoeding van de stichting behalve dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarlijks zal JNF50PLUS haar financiële verantwoording en begroting op de website plaatsen.

BEGROTING 2019 STICHTING JAN NAGEL 50PLUS FOUNDATION (JNF50PLUS)

INKOMSTEN UITGAVEN
Subsidie ministerie BZK* 90.000
Huisvesting 8.000
Personeelskosten** 40.000
Bureaukosten 3.000
Accountantskosten 2.500
Bestuurskosten 2.500
Conferenties 17.000
Inhuur externen 5.000
Reiskosten 5.000
Representatiekosten 2.000
Onvoorzien 5.000
Totaal 90.000 90.000

*   Op basis van inschatting

** Op basis van 24 uur per week

Frank Engelman

Penningmeester