JNF50PLUS beschermt uw privacy. Deze bescherming eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten informatie waarmee een persoon direct of indirect is te identificeren.

Deze privacyverklaring informeert u onder andere hoe JNF50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden JNF50PLUS hiervoor heeft en welke privacy rechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen JNF50PLUS.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt toegepast als persoonsgegevens worden gebruikt. JNF50PLUS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. 

JNF50PLUS mag persoonsgegevens van belangstellenden verwerken op grond van artikel 9:2d uit de AVG. Er zijn wel twee voorwaarden:

1) het gebruik is voor gerechtvaardigde activiteiten

2) de persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden buiten JNF50PLUS

JNF50PLUS verwerkt alleen persoonsgegevens die passen op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt. JNF50PLUS voert passende technische en organisatorische maatregelen uit, om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

JNF50PLUS: verantwoordelijkheid en contact

JNF50PLUS is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. Als u contact wilt opnemen met JNF50PLUS, voor vragen aangaande privacy:

Gegevensbescherming JNF50PLUS

E-mailadres: secretary@50pluspartij.eu

Jan Nagel 50 PLUS Foundation

Telefoon: 06 38780989

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

JNF50PLUS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van belangstellenden. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van doeleinden. Persoonsgegevens die tot JNF50PLUS komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

De volgende persoonsgegevens verzamelt JNF50PLUS:

Donateurs

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens welke in correspondentie en/of telefonisch verkregen zijn van donateurs

Belangstellenden

  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens welke in correspondentie en/of telefonisch verkregen zijn van belangstellenden

JNF50PLUS verwerkt alleen persoonsgegevens van belangstellenden voor het versturen van informatie. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

JNF50PLUS verwerkt het e-mailadres van belangstellenden, nadat zij deze gegevens hebben opgegeven, om hen informatie te sturen. De naam wordt verzameld om personen met hun naam aan te kunnen spreken.

De persoonsgegevens verzameld voor het versturen van de informatie worden automatisch toegevoegd en verwijderd uit de verzendlijst. 

Derde landen

JNF50PLUS zendt nooit persoonsgegevens door naar derde landen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

JNF50PLUS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, verwijdert JNF50PLUS deze. Bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) moeten op grond van wettelijke eisen tien jaar worden bewaard.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Als persoon waarover de persoonsgegevens gaan heeft u privacy rechten. JNF50PLUS en de Functionaris gegevensbescherming JNF50PLUS helpen u graag bij het uitoefenen van uw privacy rechten. Neem gerust contact op, de noodzakelijke contactgegevens vindt u aan de start van deze privacyverklaring.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris gegevensbescherming JNF50PLUS.

JNF50PLUS kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit vast te stellen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als veranderingen in onze organisatie of de wet dit noodzakelijk maken. Bij grote wijzigingen informeren wij u daarover.