Doelstelling:

De politieke partij 50PLUS vindt het van belang dat expertise op het gebied van versterking van de maatschappelijke en politieke positie van ouderen overgedragen wordt aan vergelijkbare organisaties in andere landen. Daarom heeft de algemene ledenvergadering van 50PLUS In mei 2018 besloten tot de oprichting van de stichting Jan Nagel 50PLUS Foundation (JNF).

De JNF is een onafhankelijke stichting, met een ANBI-status.

De JNF beoogt internationaal een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van samenlevingen;

  • waarin ouderen gerespecteerd en gehoord worden
  • waarin de rechten van ouderen (‘senior citizens’) gewaarborgd worden
  • waarin zij ook op politiek niveau adequaat zijn vertegenwoordigd.

U bevindt zich thans op de website van de JNF. Hier vindt u informatie over het doel en de activiteiten van de JNF.

Doel:

Veel landen kampen met vergrijzing en een snel in omvang groeiende oudere bevolking. Dat leidt tot discussies over zaken als de toenemende kosten van zorg, sociale zekerheid, fatsoenlijke pensioenstelsels en passende huisvesting van ouderen.

In veel landen is ook sprake van een groeiende koopkrachtkloof tussen werkenden en niet (meer) werkenden. Daarnaast is er vaak ook sprake van leeftijdsdiscriminatie.

De wereldwijde pandemie van Covid-19 heeft ertoe geleid dat kwetsbare ouderen buitengesloten worden. Het leven van ouderen staat nu dagelijks in het teken van beperkingen en voorzichtigheid.

JNF wil de politieke emancipatie van ouderen op EU- en  globaal niveau bevorderen.  Dat gebeurt door middel van het aanknopen en verdiepen van contacten met andere ouderenpartijen en ouderenorganisaties in de Europese Unie en omringende landen.

Waar mogelijk wil JNF daarmee gezamenlijk optrekken. De contacten zijn gericht op vormings- en scholingsactiviteiten ter ondersteuning van zusterpartijen en -organisaties buiten Nederland.

De JNF zal zich in eerste instantie richten op een beperkt aantal landen, waar sprake is van kansrijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Een van de criteria daarbij is de mate waarin in die landen behoefte is aan structurele versterking van de democratie en het maatschappelijk middenveld.

De JNF wil speciaal aandacht schenken aan het bevorderen van de positie en politieke betrokkenheid van vrouwen. Daarnaast wil JNF met haar activiteiten een bijdrage leveren aan de verbetering van wederzijds begrip tussen mensen uit landen met een verschil in cultuur, ontwikkeling en politieke situatie. Juist in een periode waarin daaruit voortvloeiende spanningen eerder lijken op te lopen dan te verminderen, is dit van groot belang.

==============

The political party 50PLUS considers it important that expertise in strengthening the social and political position of the elderly is shared with similar organizations in other countries. Therefore, in May 2018, the general assembly of 50PLUS decided to establish the Jan Nagel 50PLUS Foundation (JNF).

The JNF is an independent foundation with ANBI status.

The JNF aims to contribute internationally to the development of societies where:

  • Older people are respected and heard.
  • The rights of the elderly (“senior citizens”) are guaranteed.
  • They are adequately represented at the political level.

You are currently on the JNF website. Here you will find information about the purpose and activities of the JNF.

Purpose:

Many countries are dealing with aging populations and a rapidly growing elderly population. This leads to discussions about issues such as the increasing costs of healthcare, social security, decent pension systems, and appropriate housing for the elderly.

In many countries, there is also a growing purchasing power gap between those who are working and those who are no longer working. Additionally, age discrimination is often an issue.

The global Covid-19 pandemic has resulted in vulnerable elderly people being excluded. The daily life of the elderly is now characterized by restrictions and caution.

JNF wants to promote the political emancipation of the elderly at the EU and global levels. This is done by establishing and deepening contacts with other elderly parties and organizations within the European Union and surrounding countries.

Where possible, JNF aims to work together with them. The contacts are focused on educational and training activities to support sister parties and organizations outside the Netherlands.

Initially, the JNF will focus on a limited number of countries where there are promising developments that can contribute to achieving the objectives. One of the criteria is the extent to which these countries need structural strengthening of democracy and civil society.

JNF wants to pay special attention to promoting the position and political involvement of women. Additionally, JNF aims to contribute to improving mutual understanding between people from countries with differences in culture, development, and political situation. Especially during a period when tensions arising from these differences seem to be increasing rather than decreasing, this is of great importance.