Doelstelling:

De politieke partij 50PLUS vindt het van belang dat expertise op het gebied van versterking van de maatschappelijke en politieke positie van ouderen overgedragen wordt aan vergelijkbare organisaties in andere landen. Daarom heeft de algemene ledenvergadering van 50PLUS In mei 2018 besloten tot de oprichting van de stichting Jan Nagel 50PLUS Foundation (JNF).

De JNF is een onafhankelijke stichting, met een ANBI-status.

De JNF beoogt internationaal een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van samenlevingen;

  • waarin ouderen gerespecteerd en gehoord worden
  • waarin de rechten van ouderen (‘senior citizens’) gewaarborgd worden
  • waarin zij ook op politiek niveau adequaat zijn vertegenwoordigd.

U bevindt zich thans op de website van de JNF. Hier vindt u informatie over het doel en de activiteiten van de JNF.

Doel:

Veel landen kampen met vergrijzing en een snel in omvang groeiende oudere bevolking. Dat leidt tot discussies over zaken als de toenemende kosten van zorg, sociale zekerheid, fatsoenlijke pensioenstelsels en passende huisvesting van ouderen.

In veel landen is ook sprake van een groeiende koopkrachtkloof tussen werkenden en niet (meer) werkenden. Daarnaast is er vaak ook sprake van leeftijdsdiscriminatie.

De wereldwijde pandemie van Covid-19 heeft ertoe geleid dat kwetsbare ouderen buitengesloten worden. Het leven van ouderen staat nu dagelijks in het teken van beperkingen en voorzichtigheid.

JNF wil de politieke emancipatie van ouderen op EU- en  globaal niveau bevorderen.  Dat gebeurt door middel van het aanknopen en verdiepen van contacten met andere ouderenpartijen en ouderenorganisaties in de Europese Unie en omringende landen.

Waar mogelijk wil JNF daarmee gezamenlijk optrekken. De contacten zijn gericht op vormings- en scholingsactiviteiten ter ondersteuning van zusterpartijen en -organisaties buiten Nederland.

De JNF zal zich in eerste instantie richten op een beperkt aantal landen, waar sprake is van kansrijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Een van de criteria daarbij is de mate waarin in die landen behoefte is aan structurele versterking van de democratie en het maatschappelijk middenveld.

De JNF wil speciaal aandacht schenken aan het bevorderen van de positie en politieke betrokkenheid van vrouwen. Daarnaast wil JNF met haar activiteiten een bijdrage leveren aan de verbetering van wederzijds begrip tussen mensen uit landen met een verschil in cultuur, ontwikkeling en politieke situatie. Juist in een periode waarin daaruit voortvloeiende spanningen eerder lijken op te lopen dan te verminderen, is dit van groot belang.