Veel landen kampen met vergrijzing en een snel in omvang groeiende oudere bevolking. In een aantal landen speelt emigratie van jongeren daarbij een rol. Dat lijdt tot discussies over zaken als de toenemende kosten van zorg, sociale zekerheid, fatsoenlijke pensioenstelsels en passende huisvesting van ouderen. In veel landen is ook sprake van een groeiende koopkrachtkloof tussen werkenden en niet (meer) werkenden. Daarnaast is er vaak ook sprake van leeftijdsdiscriminatie.

De politieke partij 50PLUS vindt het van belang dat de door haar opgebouwde en nog op te bouwen expertise op het gebied van versterking van maatschappelijke en politieke positie van ouderen overgedragen wordt aan vergelijkbare organisaties in andere landen. Daarom heeft de algemene ledenvergadering van 50PLUS op 27 mei 2018 besloten tot de oprichting van de stichting Jan Nagel 50PLUS Foundation.

JNF50PLUS zal zich In eerste instantie richten op een beperkt aantal landen, waar sprake is van kansrijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Een van de criteria daarbij is de mate waarin in die landen behoefte is aan structurele versterking van de democratie en het maatschappelijk middenveld.

Daarnaast wil JNF50PLUS met haar activiteiten een bijdrage leveren aan de verbetering van wederzijds begrip tussen mensen uit landen met een verschil in cultuur, ontwikkeling en politieke situatie. Juist in een periode waarin daaruit voortvloeiende spanningen eerder lijken op te lopen dan te verminderen, acht JNF50PLUS dit van groot belang. Verwacht wordt dat daarbij na de verkiezingen in mei 2019 goed kan worden samengewerkt met een of meer Europarlementariërs van 50PLUS.